Algemene Voorwaarden

Op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Stoop Bouwcalculaties, zijn haar algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hieronder vinden. Tevens zijn deze gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59520302. Op eerste verzoek worden deze kosteloos toegezonden.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.Algemene Voorwaarden Stoop Bouwcalculaties:

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven.

2.Opdrachtnemer: Stoop Bouwcalculaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 59520302.

3. Overeenkomst: iedere schriftelijke opdrachtbevestiging, aanbiedingen, orderbevestigingen en geaccordeerde offertes.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en  toekomstige overeenkomsten tussen opdrachtgever en  opdrachtnemer,  tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en deze afwijking door beide partijen is ondertekend.

2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing verklaard.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

4. Indien onderdelen van de overeenkomst en de eventueel daarbij behorende bijlagen in strijd zijn met de algemene voorwaarden, dan is de hiërarchie, tenzij anders overeengekomen, als volgt: ten eerste de overeenkomst, ten tweede de bijlagen en ten derde de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Offertes

1. Alle offertes  zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van een maand na dagtekening.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3. Wanneer slecht s voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk tekeningen, bestekken of ander informatiemateriaal zijn overlegd, is de opdrachtnemer niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

Artikel 4: Honorarium, kosten en tarieven

1. De werkzaamheden worden verricht tegen een vooraf overeengekomen prijs, welke tot stand komt door aanbod en aanvaarding. Als aanbod geldt de door de opdrachtnemer opgestelde  offerte.

2. Indien het honorarium wordt vastgesteld volgens een vooraf overeengekomen uurtarief, dan wordt het honorarium berekend op grond van werkelijk aantal bestede uren.

3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

4. De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derden voldoen. Verloopt deze betaling aan derden via de opdrachtnemer dan is hij gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten

5. Het honorarium wordt verhoogd met een kilometervergoeding voor gereden kilometers benodigd voor het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 5: Wijzigingen in de opdracht

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke echter vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht.

3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden; in dat geval is artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Eigendommen van de opdrachtnemer

1. Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief en negatieffilms, foto’s, evenals moederbanden op magnetische dragers (video en audio), blijven te allen tijde in eigendom van de opdrachtnemer.

2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen, in rekening gebracht.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

De partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van al hetgeen hen in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan informatie wordt verschaft. De wederpartij zal ervoor zorg dragen dat de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst, eveneens worden geïnformeerd over de hiervoor bedoelde geheimhoudingsplicht. Zij verplichten zich over en weer deze informatie slechts te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Dit houdt onder meer in dat zij deze informatie, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, niet aan derden kenbaar maken en/of verstrekken, niet kopiëren anders dan noodzakelijk te uitvoering van de overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel gebruik maken van de informatie.

Artikel 8: Betaling

1. Betaling dient plaats te vinden binnen dertig dagen na de factuurdatum.

2. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke handelsrente.

4. De eigendom der goederen en rechten blijft aan de opdrachtnemer en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de
verschuldigde hoofdsom en eventuele renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de verrichte werkzaamheden heeft  voldaan.

5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd.

6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

7. Betaling dient te geschieden door overboeking van het bedrag op de bankrekening van de opdrachtnemer.

Artikel 9: Retentierecht/verhaal

De opdrachtnemer, die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachtenbetrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de opdrachtnemer ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Artikel 10: Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds  gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 11: Overschrijding leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 12: Annuleringen

Indien de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, heeft de opdrachtnemer recht op compensatie voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden worden dan ook onder voorbehoud ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

Artikel 13: Afname

1. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever verplicht direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

2. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de opdrachtnemer moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14: Overmacht

1. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer ontslaat de opdrachtnemer van het nakomen van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.

2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan direct mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdracht nemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 15: Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door de opdrachtnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte bouwkundige calculaties, bouwkundige detailleringen/ oplossingen, technische omschrijvingen en tekeningen blijven bij hem berusten.

Artikel 16: Beëindiging door de opdrachtnemer

1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:

a.) in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.) bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming;

c.) bij liquidatie van zijn bedrijf.

2. De opdrachtnemer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade, veroorzaakt door gebreken van het geleverde, zal nimmer het netto factuurbedrag van de opdracht te boven gaan. Overige directe of indirecte schade, waaronder schade van derden of winstderving, wordt nimmer vergoed.

Artikel 18: Toepasselijk recht

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, voor zover van deze voorwaarden niet nadrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.Op alle overeenkomsten en de uitvoering er van is het Nederlands recht van toepassing.

4. Alle geschillen, die naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Breda.